Clover 1st Birthday Cake SmashModebaire 1st Birthday  Cake SmashNinfa's 50th Birthday (November 24, 2019)Grace's 1st Birthday (November 23, 2019)Athan Baptism (October 12, 2019)2019 Jaden 1st BirthdayJiane and DJ (Baptism and 2nd Birthday)Lucas Baptism and BirthdayAidan 2nd BirthdayDJ's 1st Birthday PhotoshootXander's 1st BirthdayStella's 1st Month for Tran VoNayomi Aryn (11.04.17)DJ's Baptism (10.14.17)Corydon's 7th BirthdayJericho's 7th BirthdayKathleen (Jericho) Session at Assiniboine ParkFreya's Baptism (07.08.17)Aidan Au Baptism (06.10.17)Gillanne's Baptism (05.13.17)Kyle Daniel 1st BirthdayShayneZander's First Birthday (11.06.16)Joaquin 1st Birthday (October 1, 2016)Elijah's 1st Birthday (July 30, 2016)Madison's Baptism (July 9, 2016)Pippa's Baptism (June 3, 2016)Zander's Baptism (May 28, 2016)Cian Baptism (September 26, 2015)2014 Maxene Jahnella (11.29.14)2014 Maya Alyssa's 1st Birthday (March)2014 Ramon's 50th Birthday